Disclaimer

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door de website en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. Oord Industrial Learning & Development (Oord ILD) behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Wijzigingen zullen op de website bekend worden gemaakt.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruikmaking van de website en de daarop geboden informatie is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

De gegevens op deze website kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De OORD ILD staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert de OORD ILD dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke computerprogramma’s noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.  De OORD ILD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die hetzij direct hetzij indirect voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de website en de daarop verstrekte informatie.

 

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites van derden, die niet het eigendom zijn van de OORD ILD, zijn slechts opgenomen voor het gemak van de gebruiker van de website.  De OORD ILD heeft geen zeggenschap over deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. De OORD ILD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die hetzij direct hetzij indirect voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Auteursrecht

Alle informatie op deze website is eigendom van de OORD ILD, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De OORD ILD behoudt zich deze eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. De website en de daarop verstrekte informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik worden geraadpleegd en gebruikt door de gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toe-stemming van de OORD ILD is het niet toegestaan deze website en de op deze website verstrekte informatie (waaron-der doch niet uitsluitend fotomateriaal, beeldmerken en logo’s) te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, te hergebruiken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

 

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent deze website en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via hugo@oord-ild.com.

Groenlicht